Algemene verkoopvoorwaarden Domeinmatch.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Domeinmatch.nl en alle daarmee in verband staande aanbiedingen en overeenkomsten. Domeinmatch.nl wordt geëxploiteerd door eBased VOF, Kamer van Koophandel 20133017 ("eBased"). Registratie als bieder

Om gebruik te kunnen maken van Domeinmatch.nl en te kunnen bieden op de beschikbare domeinnamen of domeinnamen te kunnen aanbieden, dient u zich eerst te registreren als bieder en/of verkoper.

Bij registratie dient u alle door eBased gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Uw gebruikersnaam mag een pseudoniem zijn maar mag niet onfatsoenlijk, misleidend of onwettig zijn. Evenzo mag eBased u uitsluiten bij een vermoeden van misbruik van Domeinmatch.nl of poging tot fraude jegens eBased.

Uw wachtwoord dient u strikt vertrouwelijk te behandelen. eBased mag er vanuit gaan dat al hetgeen na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord gebeurt, onder uw verantwoordelijkheid en toezicht gebeurt. Indien u vermoedt dat uw wachtwoord bij anderen bekend is, dient u eBased hierover te informeren zodat zij maatregelen kan nemen.

Na registratie kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de website en een aanbod uitbrengen op een of meer domeinnamen, alsmede de andere functionaliteit gebruiken die op Domeinmatch.nl beschikbaar is.

Indien eBased op enig moment ontdekt of vermoedt dat u deze algemene voorwaarden schendt, kan zij uw registratie als bieder beëindigen. Indien uw registratie als bieder op enig moment opgeheven wordt, bent u vanaf dan uitgesloten van het uitbrengen van enig aanbod of biedingen, en uw gedane aanbiedingen worden ongeldig verklaard. Dit geldt echter niet voor domeinnamen waarvan u reeds een bevestiging van overname heeft ontvangen.

Veilingen

eBased biedt in samenwerking met verkopers domeinnamen ter overname aan in openbare veilingen en de marktplaats. eBased bepaalt in samenwerking met de verkoper welke domeinnamen op enig moment beschikbaar zijn om op te bieden, welke start- en minimumprijs geldt, tot welk moment er geboden mag worden en hoe het biedingsproces dient te verlopen. Dit zal per domeinnaam worden vermeld.

U dient uw bieding(en) uit te brengen via het aangeboden kanaal. De verkrijger van de domeinnaam zal zijn de gebruiker die op de eindtijd het hoogste bod heeft uitgebracht. Een bod intrekken is niet mogelijk. Alle biedingen zijn exclusief BTW. Veilingen kunnen meerdere malen met 10 minuten worden verlengd met een maximale verlenging van 1 uur. Het verlengen van een veiling wordt alleen gedaan als het laatste bod binnen de laatste 10 minuten van de veiling heeft plaats gevonden. 

eBased kan tussentijds een domeinnaam terugtrekken uit het biedingsproces. Daarmee vervalt uw bieding. Tevens kan eBased de eindtijd van het biedingsproces verlengen zolang deze nog niet verstreken is.

Indien uw bod het hoogste bod is op de eindtijd, zal eBased u dit bevestigen en betalingsinstructies verschaffen. Uw betaling dient binnen zeven dagen na ontvangst van de betalingsinstructies te zijn gedaan. Indien dat niet gebeurt, verkrijgt eBased het recht om de overname te annuleren en de domeinnaam opnieuw aan te bieden via Domeinmatch.nl. Ook heeft eBased het recht om eventuele schade te verhalen indien de verkoopovereenkomst niet wordt nagekomen. 

Als een domeinnaam mee heeft gedaan aan een thema-veiling en uiteindelijk niet is verkocht, is de verkoper van de domeinnaam verplicht om de domeinnaam nog minimaal 1 maand na het einde van de veiling bij Domeinmatch.nl te koop te laten staan. Bij een eventuele verkoop binnen 1 maand na het einde van de thema-veiling buiten het platform om, is de verkoper verplicht de van toepassing zijnde bemiddelingscommissie te betalen aan Domeinmatch. Ook dient er commissie betaald te worden als een domeinnaam tot 1 maand voorafgaande aan een thema-veiling buiten het platform om wordt verkocht. Dit is alleen van toepassing als de domeinnaam goedgekeurd is voor de desbetreffende thema-veiling.

Vaste prijs

Bepaalde domeinnamen worden niet via een veiling aangeboden maar tegen een vaste prijs, exclusief BTW. Het overnameproces wordt gestart middels een daarvoor aangeboden interface, waarbij u na de aankoop direct dient af te rekenen.

Eigen bod

Bepaalde domeinnamen worden aangeboden zonder vaste prijs of veiling. Om deze domeinnamen te verkrijgen dient u een bod uit te brengen. Alle biedingen zijn exclusief BTW.

Na ontvangst van uw bod kan de verkoper besluiten dit te aanvaarden en daarmee een overeenkomst tot overname te sluiten met u. Ook kan de verkoper besluiten voor deze domeinnaam een veiling te openen. In dat geval wordt uw bod als openingsbod in deze veiling aangemerkt. Het besluit zal eBased u zo snel mogelijk mededelen.

Indien verkoper uw bod aanvaardt, zal eBased u dit bevestigen en betalingsinstructies verschaffen. Uw betaling dient binnen zeven dagen na ontvangst van de betalingsinstructies te zijn gedaan. Indien dat niet gebeurt, verkrijgt eBased het recht om de overname te annuleren en de domeinnaam opnieuw aan te bieden via Domeinmatch.nl.

Afhandeling van een overname

Na ontvangst van uw betaling zal eBased binnen 48 uur alle informatie leveren die nodig is om de overname te effectueren. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk initiëren van deze procedure en het erop toezien dat deze wordt afgerond. eBased zal waar nodig haar redelijke medewerking verlenen.

Totdat de overname is geëffectueerd zal eBased de domeinnaam geregistreerd houden bij de betreffende domeinnaamregistry. eBased is echter niet gehouden de domeinnaam te koppelen aan enige website of andere dienst.

Een overname van een domeinnaam is definitief. eBased is nimmer gehouden een domeinnaam terug te nemen, behoudens bij dwingendrechtelijk geregelde situaties zoals dwaling. Hierbij heeft u de bewijslast.

Geen garanties

Domeinnamen worden aangeboden zonder enige garantie omtrent exploitatiepotentieel, populariteit, vindbaarheid in zoekmachines of welk ander criterium dan ook. Exploitatie geschiedt geheel op eigen risico. Alle eventuele gemelde bezoekersaantallen, verkoop- of omzetcijfers dienen te worden opgevat als niet-bindende indicatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

eBased garandeert nadrukkelijk niet dat de domeinnamen kunnen worden gebruikt voor enige particuliere of bedrijfsmatige activiteit. Het feit dat een domeinnaam (of enige exploitatie daarvan) inbreuk zou maken op een merk of handelsnaam van een derde of volgens de geldende arbitrageregels van de domeinnaamregistry opeisbaar is door een derde, dan wel dat de domeinnaam op enige zwarte lijst van welke partij dan ook zou staan, is nadrukkelijk géén grond voor terugname of schadevergoeding. U heeft hier een onderzoeksplicht.

eBased beslist zelf welke domeinnamen zij aanbiedt en op welke wijze. Ook kan eBased op elk moment domeinnamen terugtrekken of toevoegen aan het aanbod.

Domeinnamen verkopen

Wanneer u domeinnamen als verkoper te koop aanbiedt op Domeinmatch.nl, bent u verplicht om de biedingen die u ontvangen heeft via Domeinmatch.nl binnen het platform te houden. Dat betekent dat het niet is toegestaan, om tijdens de onderhandeling met een potentiele koper, uw contactgegevens te verstrekken, waardoor de koper u buiten Domeinmatch.nl om kan benaderen. Mocht dit wel gebeuren, dan kan uw account worden afgesloten én zal er alsnog aanspraak worden gemaakt op de van toepassing zijnde bemiddelingscommissie. De hoogste van de bemiddelingscommissie is te vinden in onze prijslijst: https://www.domeinmatch.nl/prijslijst. Het is daarnaast ook niet toegestaan om domeinnamen te koop aan te bieden waar u niet de eigenaar van bent. Dit kan resulteren in verwijdering van uw account.

Prijzen en facturatie

Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheid opgelegde heffingen. Indien u niet in Nederland gevestigd of woonachtig bent, dient u zelf zorg te dragen voor afdracht van toepasselijke belastingen en heffingen.

eBased zal u langs elektronische weg een factuur sturen voor het voor een domeinnaam verschuldigde bedrag. Indien u een BTW-nummer heeft opgegeven bij uw account zal dit op de factuur worden vermeld.

Een betaling dient te geschieden op de door eBased vermelde wijze en onder vermelding van het door eBased opgegeven kenmerk. Indien een onjuist kenmerk of afwijkende betalingsprocedure wordt gevolgd, is het mogelijk dat uw betaling niet als zodanig herkend wordt. eBased zal zich inspannen dergelijke betalingen aan de juiste overeenkomst te koppelen maar is niet aansprakelijk indien uw betaling te laat wordt gekoppeld en daardoor een ander persoon in aanmerking komt voor de domeinnaam.

Aansprakelijkheid en overmacht

eBased is jegens u slechts aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming bij haar verplichtingen. De hoogte van haar aansprakelijkheid is daarbij beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende domeinnaam verschuldigd is, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid aan de kant van eBased.

Iedere aansprakelijkheid van eBased voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door u en schade wegens door eBased gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van deze overeenkomst vormt.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, beslaglegging, arbitraire opeisingsprocedure of gerechtelijke procedures, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat eBased door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, zal de uitvoering daarvan worden opgeschort tot de overmachtsituatie is opgeheven.

Indien de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd dan wel van blijvende overmacht sprake is, zal de betreffende overeenkomst zonder nadere mededeling worden ontbonden. Eventuele verrichte prestaties dienen dan ongedaan gemaakt te worden. Geen recht bestaat echter op aanvullende schadevergoeding.

Slotbepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin eBased gevestigd is.

Indien enige bepaling nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Onder "schriftelijk" valt in deze overeenkomst ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de communicatie voldoende vaststaat. De door eBased ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Affiliate.

Biedingen op de veiling, aanbiedingen tot overname tegen vaste prijs of een eigen bod, alsmede intrekkingen daarvan dienen te geschieden via de door eBased aangewezen kanalen. Indien u daarbij gebruik maakt van een ander kanaal, zoals e-mail, telefoon, fax of privébericht, is eBased niet gehouden uw bericht te accepteren. Dit geldt ook indien zij in het verleden wél een bericht van u via een dergelijk kanaal heeft aanvaard.

Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is niet vereist indien sprake is van overdracht naar een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de partij.

 

eBased mag deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen. Zij dient hiervan vooraankondiging te doen van dertig dagen. Indien u een wijziging niet wenst te accepteren, dient u binnen deze periode uw registratie te beëindigen. Wijzigen gelden ook voor overnames die nog niet zijn afgerond.